29-30 _Juliol / Julio / July _2017

 

INSCRIPCIONS: S’hauran de formalitzar mitjançant la web de la FEEC http://inscripcions.feec.cat/

  • Qualsevol participant inscrit i que no pugui assistir a la prova, haurà de comunicar-ho a l’organització mitjançant correu electrònic a info.ultravallsdaneu@gmail.com, abans del dia 30 de juny de 2017, sol·licitant la devolució de l’import de la inscripció, sempre que existeixi causa de força major i la mateixa estigui degudament acreditada.
  • La sol·licitud no comporta implícitament l’obligatorietat de la devolució de la mateixa. En cadascun dels casos, serà l’organitzador qui la valorarà desprès d’atendre les causes de devolució manifestades.
  • Qualsevol sol·licitud de devolució a partir del dia 30 de juny de 2017, comportarà la pèrdua automàtica del 50% de l’ import de la mateixa.
  • En ambdós casos, es descomptara de l’import a retornar, la comissió bancaria que pugui comportar el tràmit de devolució.

PREUS I TERMINIS:
Els terminis d’inscripcions amb preus bonificats, s’estableixen en el següent quadre:

UTVA
CRVA
MPVA
Federat
No Federat
Federat
No Federat
Federat
No Federat
Del 1 de Febrer al 30 de Juny
90€
105€
45€
60€
20€
25€
Del 30 de Juny al 23 de Juliol
105€
120€
60
75€
25€
30€
Opció Dinar Popular Dg 30 Juliol14:00
10€
10€
inclos